İş sağlığı ve güvenliğinde bir işyerine ait risk analizi, işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalardır.

Risk analizinin amacı, işyerindeki riskleri en aza indirerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Risk analizi, işyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için temel bir araçtır.

Risk analizinin aşamaları şunlardır:

  1. Tehlikelerin belirlenmesi: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikeler belirlenir. Bu tehlikeler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal, sosyal ve çevresel tehlikeler olarak sınıflandırılabilir.
  2. Kimin, nasıl zarar görebileceğinin belirlenmesi: Tehlikelerden kimlerin zarar görebileceği ve nasıl zarar görebileceği belirlenir.
  3. Risklerin değerlendirilmesi: Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda oluşturacağı zararın büyüklüğü değerlendirilir.
  4. Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli kontrol tedbirleri belirlenir.

Risk analizinin sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında değerlendirilir ve gerekli önlemler alınır.

Risk analizi, işyerinde çalışanlar, işveren, işveren vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.